Realizace projektu PRV - Odborné vzdělávání PRO-BIO Šumava 11/013/1310b/231/001665

Autor: KV <admin(at)server.cz>, Téma: Akce pro zemědělce, Vydáno dne: 11. 06. 2013

PROJEKT 13. kolo PRV:

Program rozvoje venkova - Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost.

Projekt je realizován od 1.6.2011 do 30.6.2013. V rámci projektu je realizováno 10 vzdělávacích akcí pro zemědělce a 3 exkurze.

Vzdělávací akce se vztahují k následujícím opatřením osy I. a II. EAFRD:
- Modernizace zemědělských podniků
- Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
- Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech
- Agroenvironmentální opatření a ochrana životního prostředí
- Práce s Portálem FARMÁŘ - získávání informací a vedení povinné evidence

Důraz je kladen zvláště na tematický okruh: zákonné požadavky na hospodaření vztahujících se k nárokům na přímé platby (cross-compliance).

Hlavní cíle projektu jsou:
- Přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků
- Zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí zemědělských podniků
- Zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů
- Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti zemědělských subjektů
- Podpora komplexních způsobů hospodaření na zemědělské půdě, šetrných ke složkám životního prostředí
- plnit Povinné požadavky na hospodaření (SMR) a standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC).

Celkové plánované náklady projektu jsou 499. 600 Kč.


Výukové materiály a podklady přednášek projektu:

Žádost o výjimku z pravidel - zásahy na zvířatech

Žádost o výjimku z pravidel - vitamíny

Žádost o výjimku z pravidel – nákupy zvířat

Žádost o vydání povolení pro používání osiv nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství

Tabulka - Ekoújma

Prezentace - Seminář zemědělci na Šumavě 2013

Prezentace - školení přímé platby 2013

Prezentace - školení přímé platby 2012

Zásady poskytování dotací v roce 2013

Prezentace - Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., (NV č. 282/2011 Sb.) o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, 2013

Prezentace - Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., (NV č. 282/2011 Sb.)o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, 2012

Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., č. 213/2009 Sb. a č. 202/2010 Sb

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, 2013

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, 2013

Prezentace – Národní dotace, PGRLF, 2013

Prezentace – Národní dotace, PGRLF, 2012

Prezentace – Ekologické zemědělství, změny české legislativy, 2012

Příručka ochrany proti vodní erozi

Příručka pro žadatele, 2013

Prezentace – Svaz ekologického zemědělství PRO-BIO, 2013

Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin, 2012

Portál farmáře - Základní informace a doporučení pro uživatele

Kontrola podmíněnosti, CROSS COMPLIANCE, 2011

Podklady pro školení, Hospodaření v okolí vod

Podklady pro školení, Evidence půdy

Podklady pro školení, Katastr v LPIS

Podklady pro školení, Evidence půdy, Eroze v LPIS

Podklady pro školení, Evidence půdy, Základní orientace v LPIS

Podklady pro školení, Evidence půdy, Areály v LPIS

LPIS A EPH SNADNO A RYCHLE - Soubor základních postupů pro práci s aplikací

Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku, 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE – ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ POSTUPY

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO EVIDENCI PŘIROZENÉ PLEMENITBY NA PORTÁLU FARMÁŘE

Ohlášení změny v rámci ekologického způsobu hospodaření podle platných legislativních předpisů

Podklady pro školení, EPH, Bilance výroby a užití statkových hnojiv

Podklady pro školení, EPH, Jak evidovat pastvu v EPH

Podklady pro školení, EPH, Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy

Podklady pro školení , EPH, Jak evidovat hnojení a aplikace POR

Stručný postup pro přípravu žádosti o dotace, které jsou součástí Jednotné žádosti a Změnové žádosti o zařazení AEO, 2012

Kontrola podmíněnosti, cross compliance, 2012

Hodnocení újmy ekologických rizik

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku, tabulka, 2013