Regionální centrum PRO-BIO Šumava

Informační web pro ekologické zemědělce     www.pro-bio.stachy.cz

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 65 nalezených)

| 0-50 | 50-65 |
Nařízení vlády č. 113/2008 Sb.,
(KV, Zákony a vyhlášky, 28.04.2008)
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

….sbírka zákonů - Nařízení vlády č. 113/2008 Sb.

zdroj: www.mze.cz

N AŘ Í Z E N Í - Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj č.9/2007
(KV, Zákony a vyhlášky, 07.12.2007)
N AŘ Í Z E N Í

Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj č.9/2007

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí


….celé znění nařízení ….

zdroj: www.kisjk.cz

NAŘÍZENÍ VLÁDY o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
(KV, Zákony a vyhlášky, 20.04.2007)
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“), k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.

Celé nařízení naleznete zde

POVOLENÍ K ODBĚRU VOD
(KV, Zákony a vyhlášky, 20.04.2007)
Povolení k vypouštění odpadních vod naleznete zde

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 47/2007 Sb. ze dne 7. března 2007
(KV, Zákony a vyhlášky, 29.03.2007)
o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

Nitrátová směrnice - příprava revize akčního programu
(KV, Zákony a vyhlášky, 24.01.2007)
Od 1. ledna 2008 bude platit revidovaný akční program nitrátové směrnice. V současné době se již připravuje revize stávajícího akčního programu, uvedeného v nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Přitom se bude vycházet z vyhodnocení účinnosti akčního programu, připomínek z praxe a zejména z požadavků Evropské komise, jejíž zástupci hodnotili implementaci nitrátové směrnice v ČR na pracovní návštěvě ve dnech 20. – 21.4.2006.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007
(KV, Zákony a vyhlášky, 18.01.2007)
Program Ministerstva zemědělství na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 byl vypracován na základě plnění úkolu č. II/1 usnesení vlády České republiky ze dne 22. listopadu 2006 č. 1326, o Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007.

Cílem programů je realizace koncepce opatření na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro sektor zemědělské prvovýroby, jeho produkčních i mimoprodukčních funkcí a zemědělského výzkumu a vzdělávání.

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013
(KV, Zákony a vyhlášky, 16.01.2007)
Programový dokument pro čerpání prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007-2013 s úpravami po prvních technických konzultacích s EK.

Nařízení vlády č. 119/2005 Sb.
(KV, Zákony a vyhlášky, 15.04.2005)
ze dne 2. března 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
(KV, Zákony a vyhlášky, 05.08.2004)
O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍA K NĚMU SE VZTAHUJÍCÍM OZNAČOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A POTRAVIN (ve formátu PDF)

ZDROJ:KEZ


Formuláře žádostí o udělení výjimky dle Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
(KV, Zákony a vyhlášky, 05.08.2004)
Zde naleznete formuláře žádostí o udělení výjimky dle Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91:

 • Nákup osiv a sadby nepocházejících z ekologického zemědělství

 • Užití dalších doplňkových organických nebo minerálních hnojiv

 • Souběžná produkce nesnadno odlišitelných odrůd rostlin

 • Povolení týkající se:chovu včel na nevhodném stanovišti, zařazení stávajících nebo nových konvenčních včelstev do přechodného období, náhradní krmení včelstva a použití konvenčního vosku

 • Povolení týkající se: nákupu zvířat, vyššího podílu konvenčních krmiv, zařazení zvířete znovu do přechodného období, vazného ustájení a souběhu ekologických a konvenčních zvířat

 • Časově omezená pastva konvenčních a ekologických zvířat a zkrácení přechodného období na 6 měsíců u pastvin a výběhů pro prasata

 • Výroba ekologické KS na stejném zařízení jako KS, které nejsou zahrnuté v Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, za předpokladu časového oddělení výroby

 • Možnost souběžného sběru (svozu) mléka, vajec a vaječných výrobků

  Zdroj: kez

 • Standardy KEZ (souhrnný výpis)
  (KV, Zákony a vyhlášky, 05.08.2004)
  Zdroj: kez

  Standardy KEZ zapracované do vyhlášky č. 53/2001 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 05.08.2004)
  Zdroj: kez

  Standardy KEZ zapracované do zákona č. 242/2000 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 05.08.2004)
  Zdroj: kez

  Nařízení vlády č. 159/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí záruk pro zemědělské výrobky

  Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 174/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb.

  Nařízení vlády č. 205/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

  Vyhláška č. 208/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

  Nařízení vlády č. 203/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č.500/2001 Sb.

  Vyhláška č. 201/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

  Nařízení vlády č. 248/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

  Vyhláška č. 195/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 194/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

  Vyhláška č. 193/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě

  Vyhláška č. 192/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Vyhláška o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu .
  Datum účinnosti od: 23. dubna 2004

  Vyhláška č. 184/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

  Nařízení vlády č. 241/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

  Nařízení vlády č. 249/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa

  Nařízení vlády č. 246/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem.

  Nařízení vlády č. 243/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 03.05.2004)
  Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004.

  Zákon ČR o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  (KV, Zákony a vyhlášky, 21.04.2004)
  Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony Bez elektronických příloh.

  Vyhláška č. 173/2004 Sb. MZe o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky
  (KV, Zákony a vyhlášky, 21.04.2004)
  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 4 odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

  Vyhláška č. 174/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 21.04.2004)
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb.

  Vyhláška č. 136/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 09.04.2004)
  Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

  Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001
  (KV, Zákony a vyhlášky, 06.04.2004)
  ze 7. září 2001 stanovující podrobná pravidla pro implementaci ustanovení týkajících se certifikátu o kontrole dovozů ze třetích zemí dle Článku 11 Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o organické výrobě zemědělských výrobků a údajích odkazujících na takové zemědělské výrobky a potraviny

  Vyhláška 296/2003 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 30.03.2004)
  Vyhláška ze dne 3. září 2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veter. činností.

  účinnost předpisu od 12.9.2003, část ode dne vstupu ČR do EU

  Vyhláška 295/2003 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 30.03.2004)
  Vyhláška ze dne 3. září 2003 o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracování.

  účinnost předpisu od 10.9.2003, část ode dne vstupu ČR do EU

  Zákon č. 286/2003 Sb. účinnost zákona k 1.7.2003
  (KV, Zákony a vyhlášky, 30.03.2004)
  úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 154/2000 Sb., zákonem č. 102/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 120/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 131/2003 Sb.

  Vyhláška č. 132/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 30.03.2004)
  Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení

  Nařízení vlády č. 129/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 26.03.2004)
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 124/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 26.03.2004)
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

  Zákon č. 114/2004 Sb.
  (KV, Zákony a vyhlášky, 26.03.2004)
  Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn

  Zákon č. 149/2004 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
  (KV, Zákony a vyhlášky, 01.03.2004)
  Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.  Seznam platných předpisů ze sféry MŽP
  (KV, Zákony a vyhlášky, 24.02.2004)  Zákon č. 85/2004 Sb.- zákon o zemědělství
  (KV, Zákony a vyhlášky, 24.02.2004)  Zákon 252/1997 Sb. ČR o zemědělství - novela
  (KV, Zákony a vyhlášky, 19.02.2004)  Právní předpisy EU o ekologickém zemědělství
  (KV, Zákony a vyhlášky, 16.02.2004)
  Právní předpisy EU týkající se ekologického zemědělství.


  Směrnice Rady 91/676/EEC,(nitrátová směrnice)
  (KV, Nitrátová směrnice, 13.02.2004)
  | 0-50 | 50-65 |

  Na začátek stránky  Čtenář

  Jméno:

  Heslo:


  Zaregistrovat
  Zapomenuté heslo

  Vyhledávání dle data

  <<  Listopad  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  

  Nejčtenější články

  Neexistuji vhodna data!

  Program rozvoje venkova: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační či

  Projekt: 09/007/1310b/231/003218

  Aktivity 2010

  PROJEKT: Odborné vzdělávání pro zemědělce 2008

  Projekt: 08/004/13100/231/001588

  Aktivity 2009

  Program rozvoje venkova I.3.1: Odborné vzdělávání pro zemědělce


       Archiv
     ISSN 1801-4216

  Program rozvoje vnkova
  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

  logo ESF a vlajka EU
  Tento web je financován Evropskou Unií, Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.


  www.info-sumava.cz vše o Šumavě na jednom místě

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server