Regionální centrum PRO-BIO Šumava

Informační web pro ekologické zemědělce     www.pro-bio.stachy.cz

Havarijní plán

Havarijní plán - doplňující informace

Vypracování havarijního plánu je vyžadováno na základě § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v těchto případech:

1) zacházení se závadnými látkami (např. i statková hnojiva) ve větším rozsahu,

2) hrozba zvýšeného nebezpečí znečištění vod.

Vyhláška č. 450/2005 Sb. upravuje požadavky na vypracování havarijního plánu a uvádí, že "zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu" je vlastně každé zacházení s nimi "v rámci podnikání". Sice existují výjimky z tohoto pravidla (množství do 1000 kg apod., přímá aplikace hnojiv a statkových hnojiv apod.), avšak pro skladování a dopravu statkových hnojiv vyplývá povinnost mít havarijní plán téměř vždy, např. s přihlédnutím k průměrné roční produkci 10 tun hnoje od jedné krávy.

Základní povinnosti spojené s nakládáním s odpadními vodami (§ 38)

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen plnit následující ustanovení vodního zákona (§ 38 zákona):

 mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních na základě žádosti podle vyhlášky č. 432/2001 Sb. (příloha č. 1 vyhlášky – vzor žádosti o povolení k nakládání s vodami)

 zajistit jejich zneškodnění v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění

 měřit objem vypouštěných odpadních vod a měřit míru jejich znečištění

 výsledky měření předávat vodoprávnímu úřadu a správci povodí

 dodržovat místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků měření stanovenou vodoprávním úřadem

 zákaz přímého vypouštění odpadních vod do podzemních vod

 platit poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 89 zákona) a do vod podzemních (§ 100 zákona)

Vodoprávní úřad vedle místa a způsobu měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod stanoví rovněž nejvýše přípustné hodnoty množství a znečištění odpadních vod na základě vládního nařízení č. 61/2003 Sb.Základní povinnosti spojené s nakládáním se závadnými látkami (§ 39)

Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, a při nakládání s nimi se řídit výstražnými symboly na obale a příslušnými předpisy (zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích).

Při zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo je-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody, musí uživatel vypracovat havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., vést záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace, která není součástí technologie.

Jedná se o následující opatření:

umístit zařízení pro manipulaci se závadnými látkami tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami

pro zacházení se závadnými látkami používat jen zařízení a způsoby vhodné z hlediska ochrany vod

nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a nejméně jednou za 5 let (pokud není stanoveno jinak) zkoušet těsnost potrubí a nádrží určených pro skladování a dopravu zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek a bezodkladně provádět jejich opravy;

vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

o technické zjišťování těsnosti zařízení
o zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení
o měřením množství závadné látky v zařízení
o senzorickou kontrolou těsnosti zařízení (nejedná-li se o zacházení ve větším rozsahu může být kontrolní systém založen jen na senzorickém pozorování odpovědnou osobou)

Uživatel závadných látek, který buduje a provozuje kontrolní systém, a nemá povinnost vypracovat havarijní plán, vede o zacházení s těmito látkami provozní dokumentaci včetně popisu kontrolního systému.

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami, je povinen vést záznamy o těchto látkách (množství, účinné složky, vlastnosti).
Seznam údajů je uveden v příloze vyhlášky č. 450/2005 Sb. Je zakázáno mytí motorových vozidel ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.Havárie a havarijní plán

Havárie

Kdo způsobil havárii je povinen realizovat bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Kdo způsobí nebo zjistí havárii je povinen ji neprodleně nahlásit. Původce havárie je povinen při provádění opatření při odstraňování příčin a následků havárie spolupracovat s příslušnými orgány.

Havarijní plán

Havarijní plán je schvalován příslušným vodoprávním úřadem. Může-li havárie ovlivnit vodní tok, je havarijní plán projednán před schválením s příslušným správcem povodí. Náležitosti havarijního plánu upravuje vyhláška č. 450/2005 Sb.

Havarijní plán obsahuje:  vymezení provozního území, pro které je zpracován

 kontaktní údaje na uživatele závadných látek , popř. vlastníka uceleného provozního území, zpracovatele havarijního plánu

 seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází

 identifikační údaje závadných látek dle přílohy k vyhlášce nebo bezpečnostního listu

 seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami

 výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek

 výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření

 výčet a popis organizačních opatření a technických prostředků využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie

 popis postupu po vzniku havárie:
o bezprostřední odstraňování příčin havárie
o hlášení havárie
o zneškodňování havárie
o odstraňování následků havárie
o vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie

 zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidace

 personální zajištění činností podle havarijního plánu

 adresy a telefonická spojení (Hasičský záchranný sbor, policie, správce povodí, vodoprávní úřad apod.)

 postup předávání hlášení o vzniku havárie (obsah hlášení a způsob vedení záznamů o hlášeních)

 kvalifikace a postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebné odborné způsobilosti

 údaje o umístění kopií havarijního plánu

K datu účinnosti vyhlášky č. 450/2005 (tj.1.5.2006) je nezbytné mít zpracovaný havarijní plán se všemi náležitostmi.

[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
| Autor: KV | Vydáno dne 30. 01. 2007 | 7407 přečtení | Počet komentářů: 62 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Na začátek stránkyČtenář

Jméno:

Heslo:


Zaregistrovat
Zapomenuté heslo

Vyhledávání dle data

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!

Program rozvoje venkova: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační či

Projekt: 09/007/1310b/231/003218

Aktivity 2010

PROJEKT: Odborné vzdělávání pro zemědělce 2008

Projekt: 08/004/13100/231/001588

Aktivity 2009

Program rozvoje venkova I.3.1: Odborné vzdělávání pro zemědělce


     Archiv
 ISSN 1801-4216

Program rozvoje vnkova
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

logo ESF a vlajka EU
Tento web je financován Evropskou Unií, Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.


www.info-sumava.cz vše o Šumavě na jednom místě

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server